LUTO Vertrouwens persoon

Vertrouwenscontactpersoon voor leden van TTV Luto.

TTV Luto wil een vereniging zijn waar in beginsel iedereen lid van kan worden. De leden moeten zich vrij en veilig voelen. Dit binnen de kaders van de Statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels (te vinden op www.ttvluto.nl).

In situaties waarin leden zich benadeeld voelen door grensoverschrijdend gedrag in de vorm van agressie, geweld, discriminatie, pesten of intimidatie al dan niet seksueel hebben zij de mogelijkheid om dit te melden bij een vertrouwenscontactpersoon, die door TTV Luto is benoemd.

Karin Duijs wil de komende 2 jaren de rol van vertrouwenscontactpersoon voor TTV Luto invullen. Zij is bereikbaar via: karinduijs@gmail.com

De rol van vertrouwenscontactpersoon:

  • Is iemand die onafhankelijk van TTV Luto opereert en geheimhoudingsplicht heeft.
  • Een benadeelde legt via een e-mailbericht het eerste contact met de contactvertrouwenspersoon, waarna wordt afgestemd hoe het contact verder verloopt.
  • Aanhoort de gemelde klacht, legt deze vast en kan de benadeelde adviseren voor zover dat in haar vermogen ligt.
  • Behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar kan eventueel een optie voor een oplossing proberen aan te geven.
  • Kan de benadeelde doorwijzen naar hulpverlenende instanties en politie.
  • Informeert het bestuur waarbij de benadeelde anoniem blijft.
  • Houdt een anonieme registratie bij van de aard en omvang van de door haar in behandeling genomen dan wel reeds afgehandelde zaken en de resultaten van de bemiddeling.
  • Kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over preventieve maatregelen.

Voor meer informatie zie o.a. www.nocnsf.nl

Scroll naar boven